Educació

Sí a una República amb educació gratuïta, escoles finançades equitativament i autonomia dels centres

Carles Martínez
Carles Martínez

No a un estat que defensa un sistema educatiu arcaic i mercantilista que segrega l’alumnat per la capacitat econòmica de les famílies, carregat de perjudicis ideològics i que provoca uns alts índex de fracàs escolar

Un sistema educatiu de qualitat no només ha d'assegurar la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació, sinó que també ha de garantir aquesta igualtat en allò que fa referència a les condicions d’escolarització i als resultats. En aquest sentit, la seva qualitat es mesura per la seva capacitat d'aconseguir l'èxit educatiu de tots els alumnes sense cap mena de discriminació i amb independència de llurs circumstàncies de caràcter socioeconòmic i cultural.


Sí a l'educació gratuïta amb escoles finançades equitativament, amb autonomia dels centres per desenvolupar els seus projectes i que situï l’alumne al centre del sistema convertint-lo en actor del seu propi procés d’aprenentatge

Per raons històriques, a Catalunya, hi conviuen centres de titularitat pública i centres de titularitat privada, una part dels quals és sostinguda amb fons públics. La nova llei d'educació, sota uns mateixos principis i objectius, haurà de regular el servei públic d'educació, bo i garantint l'autonomia dels centres, la pluralitat de projectes educatius i la seva estabilitat. Un servei públic que haurà d'estar integrat per tots els centres públics així com per aquells altres de titularitat privada que finançats amb fons públics assumeixin els principis i objectius que determini el Parlament de Catalunya.

Tots els centres del Servei Públic d'Educació hauran de garantir corresponsablement tant la gratuïtat com l'adequada escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques i donar passes efectives en la inclusió de la diversitat educativa. Caldrà arbitrar un nou model de finançament dels centres del servei públic d'educació que pugui garantir una efectiva igualtat d'oportunitats i la gratuïtat del sistema educatiu. Un model que ha de garantir la seva suficiència econòmica i que ha de respondre a una clara voluntat de servei públic i de compromís amb els objectius i principis que inspiren el sistema educatiu de la República.

El tractament uniforme de situacions desiguals provoca un major grau de desigualtat. En conseqüència, el grau de suficiència en el finançament i en el suport que reben els centres del servei públic s'haurà de determinar, entre d'altres qüestions, pel grau de complexitat de l'entorn on desenvolupen llur acció educativa. Igualment, caldrà contemplar formes de finançament complementàries, com ara els contractes programa plurianuals, amb els quals garantir el suport a objectius delimitats prèviament. El grau d’assoliment d'aquests objectius servirà com a base per a la concreció d’un finançament asimètric.


Carles Martínez
Sectorial d'Educació
Esquerra Republicana
educacio@esquerra.cat

Vols saber-ne més? Visita la República que farem