Educació

Nou decret educatiu de programació i d'admissió

Lluita contra la segregació, una oportunitat per a les escoles públiques i concertades

Nou decret educatiu de programació i d'admissió
Nou decret educatiu de programació i d'admissió

a) Fer front als desequilibris entres les escoles del Servei d’Educació de Catalunya, sigui quina sigui la seva titularitat.

b) Els únics concerts educatius als quals volem posar fi són els de les escoles que segreguen per gènere.

 

Lluitar contra la segregació escolar és una prioritat per Esquerra. Som lleials als nostres principis i donem resposta a les necessitats del país. Si ets pare o mare, tant de l’escola pública com concertada, has de saber com millorarà l’oferta educativa amb aquest decret d’admissió. Compartim amb tu una de les decisions més importants que hem pres des del Departament d’Educació i que t’han de fer sentir orgullós/a.

Cal que el servei públic educatiu, constituït per l'escola pública i l'escola concertada treballin plegats per afrontar els grans reptes del país (cohesió, equitat i qualitat educativa, inclusió...), i fer-ho des de la complicitat i amb un millor finançament per a tothom.

Què és el decret de programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió?

És el decret que regula la programació educativa de l’oferta dels llocs escolars del centres del Servei d’Educació de Catalunya (integrat pels centres públics i pels centres privats concertats) i el procediment d’admissió en aquests centres.

Què canvia en el decret?

El nou decret amplia el seu objecte respecte del vigent Decret d’admissió, ja que no es regula únicament el procediment d’admissió als centres del Servei d’Educació de Catalunya, sinó que es regula també la programació de l’oferta de les places escolars en aquests centres.

Amb el nou Decret, el Departament farà la programació de tots els llocs escolars dels centres del Servei d’Educació de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments (mitjançant les taules locals de planificació educativa) i dels agents de la comunitat educativa (a través de la Subcomissió de Participació i Consulta). D’aquesta manera, i d’acord amb el que s’estableix al Pacte Nacional per l’Educació (2006), la LEC (2009) i el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya (2019), el Departament programarà els llocs escolars dels centres públics i dels centres concertats, d’acord amb els criteris de programació establerts al Decret com a garantirà de l’equitat de l’oferta educativa. Aquesta programació única de tota l’oferta educativa evitarà els processos de guetització dels centres públics i concertats amb menys demanda i posarà a disposició de l’administració educativa les possibilitats que ofereix la programació educativa com una potent eina per lluitar contra la segregació escolar.

El Decret també suposa un avenç important en la lluita contra la segregació escolar, incorporant la definició del concepte de segregació escolar i de distribució equilibrada de l’alumnat, fent una nova i més acurada definició de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i incorporant una bateria de mesures específiques per la lluita contra la segregació escolar.

Com afectarà aquest canvi?

El nou Decret garanteix a les famílies la possibilitat d’escollir centre entre els centres inclosos a la programació educativa (igual que el decret actual). Això vol dir que no hi haurà adscripcions forçoses a centres, al marge de la voluntat de les famílies.

D’altra banda, el nou decret afavorirà una millor detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, garantirà una programació des llocs escolars ajustada a les necessitats d’escolarització i permetrà una distribució adequada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els centres de cada zona educativa, ampliant així les oportunitats educatives de tot l’alumnat.

Finalment, el nou Decret preveu mesures per garantir l’accés equitatiu de tot l’alumnat a les activitats complementàries i als serveis escolars.

Per què fem aquest canvi?

  • Perquè el país necessita un Decret que sigui una eina jurídica útil per lluitar contra la segregació escolar greu, que provoca problemes de cohesió social, abandonament escolar, baixa productivitat... El Decret atén la demanda d’elaboració d’un Decret d’admissió formulada en el Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya (impulsat pel Síndic i pel Conseller d’Educació i signat, entre altres moltes entitats, per totes les patronals de l’escola concertada, les entitats representants de les famílies de l’escola concertada, sindicats de mestres, moviments de renovació pedagògica i tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants).

  • Per front als desequilibris entre les escoles, sigui quina sigui la seva titularitat.

  • Perquè és un compromís del Govern inclòs en el Pla de Govern de la XII Legislatura.

Què vol dir segregació escolar i distribució equilibrada de l’alumnat?

El Decret defineix la segregació com els desequilibris existents entre centres escolars d'una mateixa zona educativa en la composició social de l'alumnat, així com les diferències entre la composició social d'aquests centres i la dels seus respectius territoris de referència.

I la distribució equilibrada de l’alumnat com la situació en què la composició social de l'alumnat dels centres educatius d'una mateixa zona educativa reflecteix l'heterogeneïtat social d'aquesta zona.

 

Pots trobar més informació a:

Projecte decret d’admissió:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/disposicions-normatives/en-tramit/projectes-decret/programacio-oferta-procediment-admissio/

Article d’opinió:

http://diarieducacio.cat/blogs/rella/2020/02/12/carta-als-qui-han-signat-a-cegues-les-allegacions-contra-el-decret-dadmissio/